Sunday, 15 April 2012

Handout for Primary session National Testiong - Don't Panic

Handout for session done by Ludmila Balikova and Petra Lexova

RVP ZV – CIZÍ JAZYK

1. stupeň – 2. období (5. ročník)

UČIVO
(slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

Typy textů
[1]

formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis, email, pozvánka, sms, vzkaz, pohlednice např. z prázdnin, žádost, omluva, popis, návod, nápis, jízdní řád, leták, plakát, pokyn, příkaz, říkanka, básnička a písnička, pohádka, komiks

Tematické okruhy
domov, rodina, škola a vyučovací předměty, volný čas a zájmová činnost, město a venkov, názvy povolání, lidské tělo, čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce, oblékání, nákupy, jídlo a potraviny, příroda, roční období a počasí, tradice a zvyky, svátky, základní důležité zeměpisné údaje, děti a mládež v jiných zemích Evropy

Slovní zásoba ve vztahu k tematickým okruhům

Jazykové prostředky
- základní fonetické znaky, základní pravidla výslovnosti slov, pravopis osvojených slov a tvarů

- množné číslo podstatných jmen, člen určitý, neurčitý, přídavná jména (základní a přivlastňovací), zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací), číslovky (základní, řadové), základní předložky místa a času

- slovesa to be, have, can a známá plnovýznamová slovesa v přítomném čase (prostý a průběhový), rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě,
otázky s „who/what/when/where/how/why“, vazba there is/ there are


Poznámky:

1) Očekávané výstupy z RVP ZV, které jsou rozpracovány do jednotlivých indikátorů, jsou vyznačeny tučným písmem.

2) Netestovatelné očekávané výstupy z RVP ZV včetně rozpracovaných indikátorů jsou vyznačeny odlišnou barvou.


RVP ZV, CJ, 1. stupeň

(Č=čtení s porozuměním, PO=poslech s porozuměním, P=psaní, M=mluvení)

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-5-2-01

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.

Č CJ-5-2-01.1

V textech rozpozná známá slova.

Č CJ-5-2-01.2

Rozumí krátkým pokynům v učebnici.

PO CJ-5-2-01.3

Rozumí známým slovům a základním větám, které se vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším známým tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně.

PO CJ-5-2-01.4

Rozumí základním číselným údajům.

PO CJ-5-2-01.5

Rozumí pokynům učitele.

CJ-5-2-02

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci.

Č CJ-5-2-02.1
Porozumí nápisům, nadpisům a krátkým popiskám s využitím vizuální opory.

PO CJ-5-2-02.2
Rozumí obsahu a smyslu ústních sdělení a otázek, které se vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším známým tématům, v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně.

CJ-5-2-03
Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu.

Č CJ-5-2-03.1
Srozumitelně vyslovuje čtený text obsahující známou slovní zásobu.

CJ-5-2-04
Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku.

Č CJ-5-2-04.1
V textech v učebnici vyhledá tichým čtením požadované informace.

Č CJ-5-2-04.2
Tichým čtením vyhledá odpověď na otázku, která kontroluje porozumění textu.

Č CJ-5-2-04.3
Vyhledá informace k tématu v časopise nebo na webové stránce.

CJ-5-2-05
Používá dvojjazyčný slovník.

Č CJ-5-2-05.1
Využije znalosti české a anglické abecedy a vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části slovníku.

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-5-3-01
Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů.

P CJ-5-3-01.1
Napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální email kamarádovi.

P CJ-5-3-01.2
Napíše jednoduchou odpověď na sdělení.

P CJ-5-3-01.3
Vyplní osobní údaje ve formuláři.

CJ-5-3-02
Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace.

P CJ-5-3-02.1
Písemně převypráví obsah textu
s pomocí obrázku nebo osnovy.

P CJ-5-3-02.2
Shrne písemně obsah krátké slyšené konverzace.

M CJ-5-3-02.3

Ústně převypráví obsah textu s pomocí obrázku nebo osnovy.

M CJ-5-3-02.4

Shrne ústně obsah krátké slyšené konverzace.

CJ-5-3-03
Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.

Č CJ-5-3-03.1
Svými slovy vyjádří smysl textu.

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-5-4-01
Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci.

M CJ-5-4-01.1
Na základě reálné situace jednoduše reaguje v zadané roli, pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky, rozloučí se.

M CJ-5-4-01.2

Mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí, co dělá ve volném čase.


2. stupeň (9.ročník)

UČIVO
(slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

Typy textů[2]

oslovení, pozdrav, reakce na oslovení, přivítání, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, formální a neformální žádost, návrh a nabídka, zpráva, přání, souhlas/nesouhlas, telefonování, osobní dopis, email, formulář, dotazník, detailní popis osoby, věci a události, příkaz, zákaz a rada, recept, referát, ilustrovaný příběh, komiks, adaptované literární dílo


Tematické okruhy

domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, kultura, sport, péče o zdraví, pocity a nálady, vnitřní a vnější charakteristika člověka, různé stravovací návyky, město, nákupy a móda, příroda a životní prostředí, počasí, člověk a společnost, volba povolání, moderní technologie a média, zeměpisné údaje, cestování, problémy mládeže


Slovní zásoba ve vztahu k tematickým okruhům


Jazykové prostředky
- fonetický přepis slov, základní pravidla výslovnosti větných celků a hlásek, frázování, slovní a větný přízvuk, výška a síla hlasu, tempo řeči; fonetická transkripce

- člen určitý a neurčitý, abstraktní podstatná jména, stupňování přídavných jmen, pořadí rozvíjejících přídavných jmen, zájmena (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a jejich složeniny), číslovky (řadové), příslovce (neurčitá), tvoření a stupňování příslovcí, předložky místa a času, spojovací výrazy

- slovesné časy – přítomný prostý, průběhový, minulý prostý, průběhový, vyjadřování budoucnosti, předpřítomný čas prostý, modální slovesa, rod činný a trpný, podmiňovací způsob, základní slovesné vazby
- stavba věty, druhy vět dle postoje mluvčího (tvorba otázek a záporu)
- pravopis – psaní malých a velkých písmen, dělení slov, pravidla interpunkce

Poznámky:

3) Očekávané výstupy z RVP ZV, které jsou rozpracovány do jednotlivých indikátorů, jsou vyznačeny tučným písmem.

4) Netestovatelné očekávané výstupy z RVP ZV včetně rozpracovaných indikátorů jsou vyznačeny odlišnou barvou.


RVP ZV, CJ, 2. stupeň

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-9-1-01
Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu.

Č CJ-9-1-01.1
Při výslovnosti užívá správné frázování, slovní a větný přízvuk, výšku a sílu hlasu, tempo řeči pro zajištění plynulosti promluvy přiměřeného rozsahu.

CJ-9-1-02
Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.

Č CJ-9-1-02.1
Rozumí obsahu krátkých textů v učebnici a s využitím vizuální opory obsahu neadaptovaných textů.

Č CJ-9-1-02.2
V textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.

Č CJ-9-1-02.3

Pracuje s autentickými materiály pro vyhledání a zpracování nových informací, např. s internetem, encyklopedií.

CJ-9-1-03
Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.

PO CJ-9-1-03.1
Rozumí základním informacím o rodině, přátelích, škole a volném čase, pokud jsou vysloveny pomalu a pečlivě.

PO CJ-9-1-03.2
Rozumí důležitým informacím v krátkých nahrávkách.

PO CJ-9-1-03.3
Rozliší téma formálního i neformálního rozhovoru nebo diskuse, pokud se jedná o pomalou a jasně vyslovovanou promluvu, která se týká základních témat jako jsou rodina, přátelé, škola či volný čas.

CJ-9-1-04
Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu.

Č CJ-9-1-04.1
Využívá kontext a znalost klíčových slov k odhadu významu neznámých slov.

CJ-9-1-05
Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku.

Č CJ-9-1-05.1
Využívá různé slovníkové příručky, v dvojjazyčném i výkladovém slovníku samostatně vyhledá neznámé slovo a pochopí jeho význam.

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-9-2-01
Sestaví jednoduché (
ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.

P CJ-9-2-01.1
Napíše e-mail související s tématy, která mu jsou blízká, jako kamarádi, rodina, koníčky, škola.

M CJ-9-2-01.2
Ústně popíše sebe, svou rodinu, svou školu, známá místa a předměty.

CJ-9-2-02
Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.

P CJ-9-2-02.1
Na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě.

P CJ-9-2-02.2

Písemně reaguje na krátké sdělení obsahující otázky.

CJ-9-2-03
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace.

P CJ-9-2-03.1
Písemně shrne informace z krátkých textů za pomoci frází a vět, které jsou spojeny jednoduchými spojkami (např. „a“, „ale“ a „protože“).

M CJ-9-2-03.2
Ústně shrne hlavní myšlenky krátkého textu nebo konverzace.

CJ-9-2-04
Vyžádá jednoduchou informaci.

P CJ-9-2-04.1
Vyžádá písemně informaci/informace týkající se známých témat a poděkuje za ně.

M CJ-9-2-04.2
V reálných situacích si vyžádá informaci a při neporozumění klade doplňující otázky.

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-9-3-01
Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích.

M CJ-9-3-01.1
S kamarády se domluví na společném programu (co, kdy a kde budou dělat).

M CJ-9-3-01.2

Vyjadřuje se o současných a minulých hypotetických situacích.

M CJ-9-3-01.3

Adekvátně reaguje ve formálních i neformálních situacích, např. v obchodě, ve škole, v hovoru s kamarádem.[1] Všechny uvedené typy textů jsou přiměřené úrovni A1 a odpovídají věkové kategorii žáků. Jsou zde uvedeny takové typy textů, které se týkají specifických komunikačních situací. Základní typy textů, které jsou obsaženy v indikátorech, např. otázka, odpověď, dialog, zde uvedeny nejsou. S těmito typy textů se operuje ve větné skladbě, proto se mohou také objevit v jazykových prostředcích.

[2] Všechny uvedené typy textů jsou přiměřené úrovni A2 a odpovídají věkové kategorii žáků. Jsou zde uvedeny takové typy textů, které se týkají specifických komunikačních situací. Základní typy textů, které jsou obsaženy v indikátorech, např. otázka, odpověď, dialog, zde uvedeny nejsou. S těmito typy textů se operuje ve větné skladbě, proto se mohou objevit v jazykových prostředcích.


No comments:

Post a Comment